Производство средств автоматики

Проведення акціонерних зборів товариства

Правління ПрАТ «ТЕРА» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2013 р. о 10 годині кімната № 309 за адресою 14030 м. Чернігів вул. 50 років СРСР 7.

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.45. Для участі акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення. Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2013 р.

Порядок денний:

  1. Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012р. Основні напрямки діяльності товариства на 2013 р.
  2. Звіт ревізора.
  3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р, порядок розподілу чистого прибутку Товариства.
  4. Внесення змін до статуту.

Акціонери, або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час у Голови Правління, а в день проведення зборів у місці їх проведення – кімната № 309.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРА»(тис.грн.)

Найменування показника період 
звітний попередній
 Усього активів 3450,0  1990,3
 Основні засоби 374,5  278,4
 Довгострокові фінансові інвестиції  -  -
 Запаси 1222,6 889,7
 Сумарна дебіторська заборгованість 334,0 543,9
 Грошові кошти та їх еквівалент 295,4 169,0
 Нерозподілений прибуток 1552,6 1111,3
 Власний капітал  1610,9 1169,6
 Статутний капітал  29,9  29,9
 Довгострокові зобов’язання  -  -
 Поточні зобов’язання 1839,1 820,7
 Чистий прибуток(збиток) 441,3 812,6
 Середньорічна кількість акцій /шт./  2990  2990
 Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.)  -  -
 Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  -  -
 Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/ 69 66

Телефон для довідок : (0462) 95-34-68.

 

Голова Правління ПрАТ «ТЕРА» Якимець А.В.